Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Европроект

Асет Европроект

„Асет Европроект” се предлага под формата на кредитен лимит (рамково споразумение) за финансиране на проекти на бенефициенти на финансова помощ, на база сключени договори с Управляващите органи на програмите на Европейския съюз за Програмния период 2014–2020 г., който лимит обхваща:

 • Финансиране изпълнението на инвестиционен проект;
 • Оборотно финансиране, във връзка с подготовката и реализацията на горепосочения проект (например: консултантски услуги, изготвяне на технически проекти и документация, експертни оценки, маркетингови проучвания, ДДС и др.);
 • Банкова гаранция за авансово плащане на финансовата помощ при изпълнението на инвестиционния проект.

Продуктът е подходящ за по-големи и комплексни проекти, включващи строително-монтажни дейности, закупуване на земя, покупка на техника, оборудване, съоръжения и други дейности, които са допустими по действащите европрограми.

 • Форма на рамково споразумение, покриващо целия цикъл от дейности и плащания в проектите по европейските програми;
 • Без ограничение в размера на кредита;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Преференциални условия за издаване на банкова гаранция за авансово плащане;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства / постъпване на финансовата помощ;
 • Преференциални условия за сключване на задължителните застраховки по проекта.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: в зависимост от размера на проектните дейности и разходите по подготовката на проекта;
 • Срок на издължаване: по договаряне, в зависимост от срока на изпълнение на проектните дейности и нуждата от оборотно финансиране;
 • Гратисен период: до 12 месеца;
 • Начин на погасяване: по договаряне, съгласно утвърден погасителен план;
 • Собствено участие на клиента: мин. 10% от стойността на активите/дейностите в инвестиционния проект;
 • Обезпечение:
  - Особен залог на вземането върху безвъзмездната финансова помощ по съответната програма;
  - Особен залог на закупуваните нови машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства;
  - Ипотека на недвижим имот – при извършване на строително-монтажни работи;
  - Залог по реда на ЗДФО (при кредитополучател юридическо лице);
  - Привличане на съдлъжник – юридическо лице, в случай на кредитоискател - новоучредена фирма.
 • Бонус:
  Преференциални условия при сключване на задължителната застраховка по проекта в ЗАД “Асет Иншурънс” АД.

Годишен лихвен процент при кредити за финансиране на инвестиционния проект:

 

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне, съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията.

 

Такси и комисиони: