Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Банкови гаранции

Банкови гаранции

Банковата гаранция е неотменяем ангажимент на банка да плати определена сума, съобразно предварително договорени условия, в случай на неизпълнение на задължения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск. С издаването на банкова гаранция, Интернешънъл Асет Банк АД се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума, съобразно предвидените в самата гаранция условия. По този начин, Банката гарантира платежоспособността на своите клиенти-общини пред трети лица (местни и чуждестранни институции или юридически лица) при реализирането на определени видове сделки или в отговор на нормативни изисквания.

 

Интернешънъл Асет Банк АД издава различни банкови гаранции: в лева и чуждестранна валута; такива в полза на трети български или чуждестранни лица, контрагаранции, гаранции, издадени на база контрагаранции от други банки. Банката предлага на своите клиенти и рамкови договори за издаване на банкови гаранции. В този случай, предварителното проучване на клиента, анализа на документацията и учредяването на обезпеченията се извършват еднократно, при договаряне на лимита.

В зависимост от основанието за издаването и бенефициентите по гаранциите – юридически лица или институции, се издават следните видове банкови гаранции:

 • За участие в процедури;
 • За получаване на авансови плащания по сключени договори;
 • Обезпечена 100% с парични средства;
 • За добро изпълнение на сключени договори;
 • За плащания по сключени договори.
 • Бърза и улеснена процедура по издаване;

 • Възможност за експресно издаване;

 • Допустимост на широк кръг обезпечения;
 • Конкурентни такси и комисиони;
 • Без изискване за представяне на прогнозни парични потоци;
 • Допълнителни ползи при сключване на рамков договор с лимит за банкови гараниции – оптимизиране на разходи и време.
 • Срок на валидност: в зависимост от изискванията на представените договори, условия по тръжни процедури и др.
 • Обезпечение: 
  - Парични средства или други активи на фирмата или трети задължени лица, с пазарна оценка
    изготвена от лицензиран оценител, одобрен от Банката; 
  - Застрахователни полици за финансов риск; 
  - Залог на бъдещи вземания. 
Mоже да се интересувате от: