Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Изграждане на компостиращи инсталации

Изграждане на компостиращи инсталации

Ново

Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 откри процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”.

 

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез процедурата се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на отпадъците като ресурс.

 

Краен срок за подаване на проектите: 1 август 2016 г.

Само общини, при изпълнение на следните условия:

 

 • Общината участва в Регионално сдружение по смисъла на ЗУО;
 • Регионалната система за управление на отпадъците се обслужва от изградено или ще се обслужва от изграждащо се регионално депо, което отговаря на нормативните изисквания;
 • Регионалната система за управление на отпадъците няма изградена или изграждаща се инсталация за компостиране или за анаеробно разграждане на зелени отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци, обслужваща всички общини в региона;
 • Приета е общинска/регионална програма за управление на отпадъците, където са предвидени мерки за зелените и/или биоразградимите отпадъци, включени в проектното предложение;
 • Налично е решение на общото събрание на Регионалното сдружение, което доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона за рециклиране и оползотворяване на отпадъците и съдържа анализ кой подход е по-ефективен;
 • Решение на Общинския съвет на съответната община за кандидатстване по процедурата.

По процедурата се финансират дейности, свързани с:

 • Подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за компостиране;
 • Осигуряване (доставка) на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци;
 • Проектиране и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура към инсталацията за компостиране, която обслужва само изгражданите обекти (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване);
 • Подготовката на подадения проект – изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно проектиране на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове и др.;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;
 • Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталация за компостиране и необходимата инфраструктура.

 

Допустими за финансиране са следните видове инсталации за открито компостиране:

 • Система за компостиране в редове без аерация или
 • Системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация или
 • Системи за компостиране в открити клетки с или без навес.

Размер на безвъзмездната помощ: 100% финансиране на допустимите разходи.

 

В случай че проектът генерира приходи, конкретният размер на безвъзмездната финансова помощ ще се определи в зависимост от резултатите от анализа разходи – ползи (АРП) на проекта. Няма ограничение по отношение на съфинансирането от страна на кандидата, като минималният размер на собственото му участие се определя с АРП.

 

Финансиране по процедурата се предоставя за проекти с не повече от 1 бр. инсталация за открито компостиране в зависимост от капацитета, както следва:

 

 • между 10 001 и 20 000 т./годишно – до 7 400 000 лева
 • между 6 001 и 10 000 т./годишно – до 5 400 000 лева
 • между 4 001 и 6 000 т./годишно – до 3 900 000 лева
 • между 2 000 и 4000 т./ годишно – до 3 400 000 лева