Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Жилище Юбилейна оферта

Асет Жилище Юбилейна оферта

Ново
 • 3% фиксиран лихвен процент за първите 30 месеца;
 • Конкурентни лихвени нива за оставащия срок на кредита;
 • По-нисък лихвен процент при ползване на пакетни програми "Асет Предимство" или "Асет Предимство+";
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard, с предварително одобрен лимит и при преференциален лихвен процент от 10%;
 • Безплатно активиране на Asset Online и Asset Mobile.

30% отстъпка от премията при сключване на избрани застраховки от ЗАД Асет Иншурънс до 31.03.2020г.

Юбилеен кредит Асет Жилище има за цел финансиране на покупка или строителство на жилищен имот, ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, рефинансиране на аналогични жилищни кредити, предоставени от други банки.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: от BGN 20 000 / EUR 10 000 до BGN 300 000 / EUR 150 000;
 • Срок на издължаване – до 30 години;
 • Гратисен период – до 12 месеца;
 • Начин на погасяване - анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва;
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху новозакупения или друг жилищен имот с разрешение за ползване.

Годишен лихвен процент:

 

Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество

 

 • Лихвен процент за първите 30 месеца в BGN / EUR : 3.00% фиксиран;
 • Лихвен процент за останалия срок:
Лева Евро
при анюитетни вноски:
РЛП + 3.30 пр. п. 6 м. EURIBOR + 3.30 пр. п.
при равни вноски по главницата:
РЛП + 3.30 пр. п. 6 м. EURIBOR + 3.30 пр. п.

 

Посочените лихвени нива са с включени отстъпки и са приложими при изпълнение на следните условия:

 

 • 0.30 пр. п. отстъпка при превод на работна заплата;
 • 0.30 пр. п. допълнителна отстъпка при избор на пакетна програма Асет Предимство или Асет Предимство +;
 • 0.30 пр. п. при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. 

Отстъпките могат да се прилагат кумулативно, като наличието на превод на работна заплата е задължително условие за ползване на офертата.

 

Годишният лихвен процент по кредита е фиксиран за първите 30 месеца и променлив за оставащия срок от кредита. Променливият лихвен процент се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.

 

 

 

 

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 120 лева;
 • за кредитен анализ – 0,20% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка - 2.50 лева;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева.

 

 

ГПР е 3.55% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е при 3.00% фиксиран лихвен процент за първите 30 месеца и  променлив лихвен процент в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 3.30% за оставащия период и е при превод на трудово възнаграждение, ползване на пакетна програма  "Асет Предимство" и при издаване на кредитна карта MasterCard Standard. Месечна анюитетна вноска за първите 30 месеца: 277.30 евро и месечна вноска за оставащия период: 284.01 евро. Общо дължима сума: 69 521.65 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 30.09.2019 г. е -0.376%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

 

 1. Данни за кредитора: Интернешънъл Асет Банк АД, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" №81-83.
 2. Цели, за които може да се използва кредитът:
 • За покупка или строителство на жилищен имот, за ремонтни и/или довършителни работи и реконструкция;
 • За ремонтни и/или довършителни работи и реконструкция (само за придобити в рамките на последните 24 месеца имоти);
 • За рефинансиране на аналогични жилищни кредити, предоставени от други банки.
 3.Видове обезпечения, включително, когато е приложимо, възможността тези обезпечения да са на територията на друга държава членка: 

Първа по ред ипотека върху новозакупения или друг жилищен имот с разрешение за ползване, собственост на потребителя или трето лице, находящ се на територията на република България, в градските жилищни райони.

 

Банката приема за обезпечение недвижими имоти, за които няма вписани противопоставими на Банката права.

 

Когато стойността на обезпечението спадне под минимално изискуемия от Банката марж от 120%, Банката може да изиска допълнително обезпечение.  

 4. Възможен срок на договора за кредит: До 30 години. (Сборът от възрастта на клиента към момента на кандидатстване и срока на кредита не тряба да надхвърля 65 години.).
 5. Потребителят разполага със срок не по-малко от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, за да вземе решение за сключване на договора за кредит.  Да.
 6. Вида на лихвения процент - фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с кратко описания на характеристиките на фиксирания и/или на променливия лихвен процент, включително и свързаните с тях последици за потребителя:

 

При анюитетни вноски:

Лихвен процент за първите 30 месеца в BGN / EUR : 3.90% фиксиран;

Лихвен процент за останалия срок:

 • BGN: РЛП + 4.20 процентни пункта.

 •  EUR: 6-месечен EURIBOR + 4.20 процентни пункта.

 

При равни вноски по главницата:

Лихвен процент за първите 30 месеца в BGN / EUR : 3.90% фиксиран;

 • Лихвен процент за останалия срок:

 • BGN: РЛП + 4.20 процентни пункта.

 • EUR: 6-месечен EURIBOR + 4.20 процентни пункта.

За всички кредити, лихвения процент е фиксиран за първите 30 месеца и  променлив за останалия срок на кредита. Променливия лихвен процент се формира от сбора на РЛП за кредити в лева + надбавка и 6 м. EURIBOR за кредити в евро + надбавка.

 

 

 

Променливият лихвен процент следва динамиката на пазара. Недостатъкът на този тип лихви се проявява, когато пазарните индекси започнат да отбелязват ръст. Тогава погасителните вноски по кредита се коригират, като приемат по-високи стойности.

 

Референтният лихвен процент е пазарен индекс, представляващ „бенчмарк за лихвен процент“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014.

 

Пазарният индекс е 6-месечен EURIBOR.

 

Администратор на пазарния индекс е Европейският паричен институт (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu) към Европейската Банкова Асоциация.

 

Последици от приложението на пазарния индекс – пазарният индекс е променлива величина, котирана от независима за страните по договора трета страна. В тази връзка, посоченият тук годишен процент на разходите (ГПР) подлежи на промяна, в случай че котираната стойност на приложеният пазарен индекс е промени. Референтният лихвен процент се определя и актуализира съгласно приложимата от банката Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити на физически лица – потребители и Плана на банката за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

 7. Чуждестранната валута или валути, когато е приложимо за кредита, включително разяснения на рисковете от възможни движения в обменния курс на чуждестранната валута или валути, които може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя; изискването не се прилага за кредити, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в левове, и за кредити, предлагани в левове на потребител, чийто доход е в евро: Банката предоставя кредити в лева и евро на потребителите с доходи в лева и евро.
 8. Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита:

ГПР е 4.32% при кредит за 50 000 евро с пълна отговорност за потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца при анюитетен погасителен план, и при следните такси

 • за първоначално приемане на документи – 120 лв. с ДДС;
 • за кредитен анализ – 0.2% върху разрешения размер, мин. 100 лв.;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка: 2,50 лв.
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лв. с ДДС;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лв. с ДДС;
 • държавна такса за вписване на ипотека – 0,1% от размера на кредита, мин. 10 лв.

Изчислението е при фиксиран лихвен процент за първите 30 месеца и променлив за останалия срок на кредита, формиран от 6-месечен EURIBOR + 4.20 пр. п. Стойността на индекса към 30.09.2019 г. е -0.376%, като за изчислението е приета стойност "0" (нула).

 

Обща дължима сума: 74 209.91 евро.

 

Общи разходи по кредита:24 209.91 евро.

                                                                

 9. Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по договора за кредит:

Пазарна оценка на имота

Нотариални такси

Възможни такси и разноски по ГПК.

 10. Начините за изплащане на кредита, включително пример за броя, периодичността и размера на погасителните вноски:

 Видовете погасителни планове са следните:

 • На равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • На равни анюитетни месечни вноски, включително лихва и главница;

Кредитът се изплаща на месечни вноски, (до 360 месечни вноски), независимо от избрания вид на погасителен план.                                                                                               

В примера даден по т. 8, месечните вноски са 240 анюитетни  месечните вноски, като първите 30 месеца вноската е в размер на 300,36 евро, а са оставащия срок - 307,42 евро.

 11. При кредити с плащане само на дължимата лихва - ясен и точен текст, че спазването на сроковете и условията на договора за кредит не води до изплащането на общия размер на кредита: Не е приложимо.
 12. Условията, пряко свързани с предсрочно погасяване на кредита:

Дължи се комисиона от:

 • 1% при предсрочно погасяване на кредита преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • 0% след това.
 13. Когато е необходимо оценка на имота - кой осигурява извършването на оценката и дали възникват разходи за потребителя: Необходима e оценка на предоставеното за обезпечение имущество. Тя се извършва от сертифициран външен оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители и посочен в утвърден от Банката списък, за сметка на потребителя е и не е включена в цената от посочения представителен пример по т. 8.
 14. Допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита или за да получи кредита при предлаганите условия, и когато е приложимо, разяснение, че потребителят има право да ползва допълнителните услуги от друго лице, различно от кредитора:

Задължително условия за сключване на договора за кредит е сключване на имуществена застраховка на приетото обезпечение в полза на Банката, за всички относими застрахователни рискове, съгласно Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители - за целия срок на кредита. За да е безплатна за потребителя, застраховката следва да се сключи със ЗАД "Асет Иншурънс" АД.

 

Банката предлага пакети Асет Предимство/Асет Предимство+., както и издаване на кредитна карта Mastercard Standard.Ползването на пакета и/или кредитната карта води до кумулативно намаляване на описания по-горе лихвен процент по кредита. Сключването на договор за пакета с допълнителни услуги и/или договор за издаване и ползване на кредитна карта не е задължително условие за сключване на договора за кредит. В случай че има сключен договор за пакет с допълнителни услуги и/или договор за кредитна карта и Потребителят прекрати действието му / им през време на действие на договора за кредит, лихвеният процент по кредита се променя според вида на прекратения договор и в съответствие с размера на предоставената допълнителна отстъпка.

 

Потребителят открива и поддържа разплащателна сметка за обслужване на кредита. 

 15. Предупреждение за възможните последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит: Банката има право да обяви част/целият кредит за предсрочно изискуем, в т.ч. да начислява обезщетение върху предсрочно изискуемата сума и да пристъпи към принудително изпълнение върху учреденото обезпечение по договора или върху цялото имущество на потребителя в съответствие с избраната от потребителя отговорност по договора и съгласно условията по "Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители".

 

 

Mоже да се интересувате от: