Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит с поръчител

Потребителски кредит с поръчител

 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн
Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;

Стандартният потребителски кредит с поръчител/залог на движима вещ има за цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.


Кредитът се предоставя на:

 • пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, работещи на безсрочен трудов договор, които не са в изпитателен срок;
 • еднолични търговци;
 • физически лица, получаващи доходите си от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения;
 • свободни професии – нотариуси; лица на частна медицинска практика и др.;
 • лица в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи
 • Размер: до 40 000 лева или равностойността в евро;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 120 месеца;
 • Начин на погасяване:
  - равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;
  - равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • Гратисен период: по преценка на Банката и в зависимост от желанието на клиента.
 • Обезпечение:
  - за суми до 15 000 лева – поръчителство на минимум 1 физическо или юридическо лице
    и/или залог на движима вещ, вземане, ценна книга и други;
  - за суми от 15 000 лева до 40 000 лева – поръчителство на минимум 2 физически или
    юридически лица и/или залог на движима вещ, вземане, ценна книга и други
Лева Евро
РЛП + 10.00% 6 м. EURIBOR + 10.00%

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6м. EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.


Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,75% върху разрешения размер, мин. 50 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.5 левa;
 • за подготовка на заявление за вписване на залог в регистър по ЗОЗ или за подготовка на документи за учредяване на реален залог – 60 лева.

 

ГПР е 10,98% при кредит в размер на 40 000 лева, променлив лихвен процент 10,15%, формиран на базата на РЛП + надбавка 10,00%, за срок от 120 месеца. Месечна анюитетна вноска за периода: 531,93 лева. Общо дължима сума: 64 467,73 лева. Стойността на РЛП към дата 10.01.2020 г. е 0,15%.

Mоже да се интересувате от: