Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафт по разплащателна сметка

 • Улеснена процедура;
 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Възможност да разполагате със суми, по-големи от наличността по сметката Ви;
 • Достъп по всяко време до средствата, ако овърдрафтът е отпуснат по картова сметка;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.

Овърдрафтът е вид кредит, позволяващ на клиентите на Банката да превишават салдото си по разплащателна, в рамките на предварително договорен лимит. За целта е необходимо кредитоискателите да получават трудовото си възнаграждение по разплащателна в Интернешънъл Асет Банк АД. Кредитът се предоставя за попълване на временен недостиг на собствени средства, като максималният размер на овърдрафта се определя в зависимост от размера на работната заплата. Сумата по кредита, както и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпления по сметката, като размерът до погасената част може отново да се използва до края на срока на кредита.

 • Размер: до 3 нетни работни заплати;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване: от 3 до 24 месеца, с възможност за удължаване на срока чрез сключване на анекс;
 • Начин на погасяване:
  - автоматично, с получаване на суми по сметката;
  - дължимите лихви се погасяват в последния ден на месеца;
  - главницата се погасява в последните 3 месеца от крайната дата на изтичане на договора  
    след което правото на овърдрафт се възстановява автоматично, ако не са допускани
    просрочия по главница и лихви.
 • Условие за получаване: превод на работната заплата в Банката.

Годишен лихвен процент:

Лева Евро
РЛП + 12.00% 6 м. EURIBOR + 12.00%

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (РЛП за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.


Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 24 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 25 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.5 левa.

 

 

ГПР е 18.48% при овърдрафт в размер на 3 000 лева, променлив лихвен процент 12.15%, формиран на базата на РЛП + надбавка 12.00%, за срок от 12 месеца и при превод на трудово възнаграждение. Изчислението е направено при усвояване на овърдрафта изцяло в началото на срока и погасяване на месечни анюитетни вноски в размер на 266.76 лева. Общо дължима сума: 3 280.08 лева. Стойността на РЛП към дата 10.01.2020 е 0.15%.

Mоже да се интересувате от: