Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Финансов речник
Финансов речник
 • Авал

  Поръчителство по задължение, чрез което поръчителят по него поема отговорност за изпълнението му пред кредитора.

  X
  X
  X
  X
  X
 • Авизо

  Писмено уведомление, което банката изпраща до клиентите си за настъпили изменения в салдата по сметките им, вследствие на извършени платежни операции.

 • Авторизация

  Одобрение на платежна операция, която се извършва от авторизационната система на издателя, ако разполага със собствен авторизационен център или от обслужващия го оператор на платежна система.

 • Акредитив

  Едностранно писмено изявление на банката, с което тя се задължава да плати на посоченото в акредитива лице сумата по акредитива, ако то предаде на банката в срока по акредитива описаните в него документи и изпълни другите негови условия. Акредитивът влиза в сила след уведомяване на лицето.

 • Актив

  Ресурс (материален или нематериален), контролиран от предприятие в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.

 • Акцепт

  Съгласие на платец за изплащане на парични или стокови документи (или поемане на гаранции за тяхното изплащане) в полза на друго лице.

 • Акция

  Ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала на акционерното дружество.

 • Амортизация

  (1) Разходът, признат за даден отчетен период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. (2) Постепенно погасяване на заем с периодични вноски.

 • Анюитетна вноска (Анюитет)

  Периодична парична вноска, която е с еднакъв размер и се изплаща през равни периоди от време (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с която се погасява получен заем и съответната предварително изчислена дължима лихва към него.

 • Апликант

  Наредителят (вносителят) по един акредитив.

 • Арбитраж

  Използване на разлика в цената на два пазара за една и съща ценна книга, валута или стока чрез купуването ѝ от единия и продажбата ѝ на другия пазар, с цел реализиране на печалба.

 • Банка (кредитна институция)

  Юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

 • Банка-кореспондент

  Банка, която извършва услуги по банкови сделки и операции в страната и в чужбина, където ответната страна (банката, която ползва тези услуги) няма свои клонове, представителства или офиси.

 • Банкова гаранция

  Писмен ангажимент на банката да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея.

 • Банкова тайна

  Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите в банката.

 • Банкови комисиони по валутни преводи

  Съгласно стандартите на SWIFT са дефинирани три възможности за разпределяне на банковите комисиони при парични преводи между банките, участващи в операцията.

  • OUR – всички банкови комисиони са за сметка на наредителя. Това включва комисионите на банката на наредителя, на банката - посредник /кореспондент/ и на банката на бенефициента.
  • SHA – комисионите на банката на наредителя са за сметка на наредителя. Комисионите на банката - посредник /кореспондент/ и тези на банката на бенефициента са за сметка на бенефициента.
  • BEN – всички банкови комисиони са за сметка на бенефициента. В този случай банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.
 • Банкови такси и комисиони

  Регламентираните в Тарифата на банката цени в абсолютна или относителна стойност за продуктите и услугите, които тя предлага на своите клиенти.

 • Банкомат (ATM)

  Автоматичен електронен терминал (съкр. от ATM – Automated Teller Machine) за извършване на картови транзакции, като теглене на пари в брой, плащане на стоки, услуги или комунални задължения, преводи между картовата и други сметки, проверка на салдото по сметката на картодържателя, смяна на ПИН-кода и др.

 • Безкасово плащане

  Плащане, извършвано без налични пари, чрез чек или с платежно нареждане за прехвърляне на съответна сума от сметката на платеца в дадена банка по сметката на получателя в същата или друга банка.

 • Бенефициент

  Трета страна, в полза на която се сключва договор или възникват права по банкова сделка (превод, чек, акредитив и др.). Това най-често е лицето, в чиято полза са издава акредитив, лицето, в чиято полза е наредено плащането по издадения чек или лицето-получател на паричния превод.

 • БИСЕРА

  Платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на сетълмента и изпълняваща се в рамките на 3 сесии през всеки работен ден.

 • Блокиране на карта

  Прекратяване на възможността за извършване на операции с банкова карта по искане на клиента (напр. при изгубена/открадната карта) или съгласно условията за ползване на картата (напр. при определен брой пъти погрешно въвеждане на ПИН код).

 • Бордеро

  Служебен документ, издаван от банките на техните клиенти за отчитане на сделките и операциите им.

 • БОРИКА ("Банкова организация за разплащания, инициализирани с карти")

  Българският национален картов оператор, с издаден от БНБ лиценз.Обслужва българските банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях.

 • Борса

  Пазар на стандартизирани стоки, валута, ценни книжа, услуги, финансови деривати и др.

 • БПК (банков процент на кредитиране)

  Лихвен процент, формиран по определена от банката методика, във връзка с отпусканите от нея кредити на дадени клиетски сегменти/по дадени продукти.

 • Брокер

  Финансов посредник при сделки на борса, който се занимава с покупко-продажба на стоки, валута, ценни книжа, услуги, финансови деривати и др. от името и в интерес на трето лице срещу съответна комисиона.

 • Бюджетно платежно нареждане

  Вносна бележка, с която се извършва плащане на задължения към бюджета – чрез внасяне на пари в банка или чрез превод от платежна сметка към бюджетна банкова сметка. Формата и реквизитите са определени с Банков унифициран стандарт (БУС) на БНБ.

 • Валута

  Парична единица, формираща паричната система, т.е. парите на дадена страна. Валутата е общоприетата форма на пари – монети и банкноти, които се издават от държавата и се използват като разменно средство в търговията със стоки и услуги.

 • Валутен курс

  Цена на валутата на една държава, изразена във валутата на друга държава.

 • Валутен риск

  Възможните загуби от пазарните колебания в цените на валутите.

 • Вальор

  (1) Референтна дата, използвана от доставчик на платежни услуги за изчисляване на лихвите по средствата, с които е заверена платежната сметка. (2) Датата, на която доставчикът ан платежни услуги е длъжен да завери платежната сметка.

 • Влог

  Кредитно салдо, което се получава в резултат на средства, оставени по сметка, или от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, което банката е длъжна да плати съгласно приложимите законови и договорни условия.

 • Възвръщаемост на активите

  Показател за оценка на активите на банката, който представлява отношение на печалбата към средно-претеглените активи за даден времеви интервал.

 • Възвръщаемост на собствения капитал

  Показател за оценка на капитала на банката, който представлява отношение на печалбата към средно-претегления собствен капитал за даден времеви интервал.

 • Вътрешнобанков превод

  Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в една и съща банка.

 • Главница

  Взетият на заем размер на дълга по кредит, разрешен от банката, без сумата на дължимите лихви, такси и комисиони по него.

 • Годишен процент на разходите (ГПР)

  Показател за общия разход по кредита, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия кредит. При изчисляването на ГПР, освен договорената лихва, се включват и всички други нормативно предвидени разходи, свързани с кредита и платими на банката от кредитоискателя.

 • Гратисен период

  Период от началото на ползване на банков кредит, по време на който кредитополучателят не изплаща на банката погасителни вноски по главницата и/или лихвата по кредита.

 • Дебитна карта

  Платежна карта, която осигурява на картодържателя отдалечен достъп до собствени парични средства, които предварително е внесъл по разплащателна или друга сметка при издателя.

 • Депозит

  Парични средства, оставени на съхранение в банката при предварително уговорени условия и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице.

 • Депозитар

  Финансова институция, изпълняваща функцията на централизирано хранилище на различни видове ценни книжа, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книжа – само с помощта на компютърни системи и сертификати.

 • Детски влог

  Спестовен влог, който се открива на името на непълнолетен титуляр.

 • Дивидент

  Разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:доходи от акции, доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции и скрито разпределение на печалба.

 • Дилър

  Служител в банка или друга финансова институция или член на фондова борса, който търгува с валута и ценни книжа.

 • Директен дебит

  Платежна услуга по задължаване на платежна сметка на платеца, когато платежната операция се извършва по инициатива на получателя въз основа на даденото съгласие от платеца на получателя, на доставчика на платежни услуги на получателя или на доставчика на платежни услуги на платеца.

 • Държавни ценни книжа (ДЦК)

  Ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, с цел финансиране на държавни разходи.

 • Експозиция

  Всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията, при които е възникнало или на които се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.

 • Ескроу-сметка

  Разплащателна сметка, открита при Банката, със специално предназначение, определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на използване, посочен в договора и допълнителните споразумения и приложения към него.

 • Жилищен кредит

  Кредит с цел покупка/строителство на жилищен имот, както и финансиране на ремонтни/довършителни дейности в допълнение.

 • Залог

  Вид обезпечение по кредит, което може да бъде материално или нематериално.

 • Запис на заповед

  Безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател (бенефициент) фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед и на определено място за плащане.

 • Импринтер

  Устройство за извършване на плащане на стоки и услуги или за получаване на пари в брой при търговец посредством използване на банкова карта в режим офлайн. За разлика от ПОС терминала, при плащанията чрез импринтер информацията от чипа/магнитната лента на картата не се чете, а се снема релефен отпечатък от пластиката.

 • Инвестиционен кредит

  Кредит, предоставян от банката с цел финансиране на инвестиции/проекти – строителство, реконструкция, модернизация, придобиване на машини, съоражения, оборудване и други материални или неватериални активи.

 • Инкасо

  Банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи (покупко-продажби, чекове и др.), с които заверява или задължава сметките на своите клиенти. Банките инкасират също и парични средства в брой.

 • Ипотека

  Ограничено вещно право върху определен недвижим имот, което се учредява с цел обезпечаване на определено вземане и придобиване на право от кредитора на предпочтително удовлетворение от цената на ипотекирания имот.

 • Ипотечен кредит

  Многоцелеви кредит, предоставен срещу ипотечно обезпечение.

 • Капитализиране

  Натрупване на дължимите лихви към главницата.

 • Картодържател

  Физическо лице, притежател на банкова дебитна или кредитна карта.

 • Касова операция

  Операция по внасяне или теглене на парични средства в една или повече валути в банка.

 • Клонова мрежа

  Общият брой на собствени клонове, офиси, изнесени работни места и други представителства, чрез които банката осъществява дейността си в страната и в чужбина.

 • Коефициент на ликвидност

  Съотношението между сумата на ликвидните активи (паричните средства и паричните салда при БНБ, средствата по разплащателни сметки в други банки и междубанковите депозити до 7 дни, търгуемите дългови ценни книжа отговарящи на определени условия, златото под формата на кюлчета) и сумата на депозитите и другите задължения на банката.

 • Комисиона

  Определено възнаграждение или заплащане в полза на банката за предлагана от нея стока или услуга, обикновено определяно като процент от сумата или стойността на конкретната сделка.

 • Котировка

  Определяне на пазарната стойност на ценни книжа.

 • Кредит

  Пълният размер на договорената с банката в кредитния договор сума на разположение на кредитополучателя в национална или чуждестранна валута.

 • Кредит за оборотни средства

  Краткосрочен заем за формиране на оборотни средства на фирма (за закупуване на стоки, суровини, материали, горива и пр.).

 • Кредитен лимит

  Размерът до който кредитополучателят може усвоява средства по даден договор за кредит.

 • Кредитна карта

  Платежна карта, която предоставя на картодържателя отдалечен достъп до парични средства, които не притежава – те се ползват на кредит от издателя.

 • Кредитна линия

  Вид кредит най-често за оборотни средства, който се отпуска на фирми, обикновено с регулярни постъпления по банкова сметка. Клиентът може да ползва определена сума пари (кредитен лимит) за определен срок, в рамките на който може многократно да усвоява и погасява суми до кредитния лимит като за разлика от овърдрафта представя искане за усвояване и искане за погасяване. Лихва се дължи само върху ползваната сума от лимита.

 • Кредитополучател

  Физическо лице, търговско дружество или обединение на търговски дружества, кооперация, едноличен търговец, лице упражняващо свободна професия, земеделски производител-физическо лице, юридическо лице с нестопанска цел или община – страна по договор за кредит.

 • Кредитоспособност

  Състояние (формирано на база на аналитични/логически/изчислителни/статистически алгоритми), което отразява способността на клиент на банката да върне получения заем според условията на сключения договор.

 • Купюра

  Номинална стойност, означена цифром и словом върху банкноти, монети или ценни книжа.

 • Курс

  Търсена и предлагана текуща ценова стойност на ценни книжа, валути, стоки, суровини и др., по която в даден момент те се купуват или продават на даден, обикновено борсов пазар.

 • Курсова разлика

  Разликата между базисния курс, определен от централната банка, и действителния курс на една валута.

 • Лизинг

  Форма на финансиране, при която едната страна (наричана лизингодател), собственик на дадена вещ, предоставя правото на ползване на тази вещ на втора страна (наричана лизингополучател) при определени условия, като е възможно след изтичане срока на договора лизингополучателят да стане собственик на лизинговата вещ.

 • Ликвидационна сметка

  Банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация.

 • Ликвидност

  Способността на банката да изплати във всеки един момент текущите си задължения.

 • Лихва

  (1) Цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя или (2) Цената на предоставените от депозанта парични средства за периода на тяхното съхранение от банката.

 • Лихвен период

  Всеки период от рамките на действие на договора за кредит, през който се начислява лихвата, определена в договора.

 • Лихвен процент

  Процентът, който се начислява ежедневно, ежемесечно или на друга периодичност върху дадено кредитно/дебитно салдо по сметка.

 • Лоро сметка

  Сметка, която се води на клиент в чуждестранна банка-кореспондент.

 • Матуритет

  (1) Остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит. (2) Остатъчен срок до падежа наценна книга.

 • Междубанков превод

  Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в две различни банки.

 • Мемориален ордер

  Счетоводен документ, чрез който на базата на първични документи се записват в хронологичен ред търговските сделки и произтичащите от тях банкови операции.

 • Менителница

  Кредитен документ(полица), по силата на който едно лице задължава друго лице да изплати на определено място и време определена парична сума на трето лице.

 • Минимален неснижаем остатък

  Сума, която е блокирана по сметка, за периода на съществуване на сметката, като след като тя бъде закрита, сумата се разблокира и се предоставя обратно на клиента, след осчетоводяване и на последната операция.

 • Минимално олихвяемо салдо

  Сума, под прага на която банката не начислява кредитна лихва.

 • Набирателна сметка

  Банкова сметка за набиране на уставния капитал на необособени юридически лица, на които предстои регистрация. Набирателна сметка се открива и при увеличаване на учредитeлния капитал на вече регистрирано дружество.

 • Надбавка

  Компонент от лихвения процент по някои видове кредити, при които лихвеният процент се формира от пазарен индекс/база и фиксирана надбавка, общият сбор на които, приложен към дължимата оставащата главница, формира лихвата по кредита за даден период.

 • Намаляваща вноска

  Периодична парична вноска, която е с намаляващ размер (тези вноски включват равни части от главницата и съответната лихва по кредита, която при намаляваща остатъчна главница е по-малка с всеки следващ период), с която се погасява получен заем и съответната предварително изчислена дължима лихва към него. При погасителен план с намаляващи вноски общият размер на погасеното задължение е по-малко от това при анюитетен (с равни месечни вноски) погасителен план.

 • Наредител на превод

  Лицето, което дава указания на банката за извършване на паричен превод.

 • Ностро сметка

  Сметка на дадена банка, която се води в баланса на нейната банка-кореспондент в чужбина.

 • Обезпечение

  Всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека или стипулация, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по заем да се събере от поръчителя, гаранта, стипуланта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

 • Облигация

  Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента.

 • Овърдрафт

  Кредит, с който банката предоставя на дадено лице възможността да ползва средства, надвишаващи наличността по платежната му сметка, до определен размер. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката (по правило няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху реално ползваната част и за времето, през което тя е ползвана. Погасяването и усвояването могат да се извършват многократно, без искания за това за разлика от кредитната линия.

 • Оспорено плащане (Chargeback)

  Финансоваоперация, при която се оспорва определена транзакция с банкова карта. Оспорването се извършва от банката издател и в повечето случаи е по искане на картодържателя. Задължително условие е да има основателна причина за оспорване на транзакцията.

 • Падеж

  Краен срок, в който трябва да се изплати известна дължима сума, заем, полица. (1) Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент. (2) Датата, на която Банката изплаща договорената между нея и клиента лихва по депозит.

 • Пасив

  Съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа изгода.

 • Периодичен превод

  Нареждане за регулярно изпълнение на кредитни преводина редовни интервали от време или на предварително определени дати.

 • ПИН код

  Персонален идентификационен номер – четирицифрен секретен код, за идентифициране на банкова карта, при транзакции посредством банкомати и ПОС терминали. Кодът следва да се пази в тайна от други лица срещу злоупотреби и има силата на електронен подпис.

 • Плаващ лихвен процент

  Променлив във времето лихвен процент, който се променя при предварително известни условия – най-често при изменение на даден индекс или друг индикатор.

 • Платежен документ

  Документ за разплащане, който се съставя и подписва от клиент на банката за извършване на желаните от него операции и сделки, чрез които се осъществява процесът на плащане по банков път.

 • Погасителен план

  План за плащане на погасителните вноски по отпуснат кредит до пълното му погасяване, в който са описани датите и размера на всички вноски, които клиентът следва да погасява при изплащането на кредита.

 • Порто

  Разноски, събрани от банка за пощенски такси.

 • Поръчител

  Физическо или юридическо лице, което отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълнение на задълженията му да погаси кредита, в т.ч. лихви, такси, комисиони, разноски и всички други разходи.

 • Поръчителство

  Форма на обезпечение, при която поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения за погасяване на кредити, при определени условия, в качеството на длъжник, в случай че третата страна не е в състояние да плати поради обективна невъзможност.

 • ПОС терминал

  Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта. Чрез ПОС терминала се прочита информацията, съдържаща се в чипа/магнитната лента на банковата дебитна или кредитна картата и се изисква авторизация за извършване на плащането от съответния картов оператор.

 • Потребителски кредит

  Краткосрочен заем, предоставян на физически лица за задоволяване на битови нужди.

 • Разплащателна сметка

  Банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на съответния клиент на банката.

 • Револвиращ кредит

  Автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер и който може да бъде многократно усвояван и погасяван, в рамките на определения общ лимит на кредита.

 • Револвираща кредитна карта

  Вид разплащателно средство, представляващо мултифункционална пластика, върху която е записана информация по електронен път. Картата дава на оправомощения ѝ ползвател възможност за отдалечен достъп до предварително уговорен кредитен лимит, който е автоматично възобновяем след погасяване на дадена част от него и до достигане на определения общ лимит на кредитната карта, както и до средствата по банковата му сметка, към която е издадена картата, и му предоставя възможност да използва различни допълнителни услуги.

 • Репо

  Сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се изкупят обратно след определен срок.

 • Рефинансиране

  Погасяване на съществуващ кредит с новоотпуснат, обикновено поради по-добри нови условия.

 • Салдо

  Наличните към определен момент средства по платежна сметка на клиента.

 • Самоучастие

  Изискване към кредитополучател да осигури определен размер от общия финансов ресурс, необходим за осъществяването на съответния проект/инвестиция, обикновено изразен в процент и представляващ първонална вноска.

 • Сетълмент

  Окончателно прехвърляне на средства по сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежните транзакции.

 • Синдикиран заем

  Кредит, отпуснат съвместно от няколко банки.

 • Солидарен длъжник (съдлъжник)

  Физическо и/или юридическо лице, което поема и отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълнение на задълженията му за погасяване на кредита, в т.ч. лихви, такси, комисиони, разноски и всички други разходи.

 • Спесимен

  Документ, който удостоверява подписите на лицето и/или лицата, които имат право да се разпореждат с открити в банката сметки, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица.

 • Счетоводен баланс

  Представяне на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. Разделите се обозначават с главни букви, групите – с римски цифри, а статиите – с арабски цифри.

 • Такса

  Определено възнаграждение или заплащане в полза на банката за предлагана от нея стока или услуга, обикновено изразявано в абсолютна стойност.

 • Тарифа

  Официално утвърден набор от лихви, такси, комисиони и други разноски, събирани от банките по предлаганите от тях продукти и услуги.

 • Трансакционен лимит

  Ограничение по отношение на броя или сумата на транзакциите, които могат да бъдат извършени с банкова карта за определен период от време. Лимитите се дефинират на транзакция, за ден и за седмица. По отношение на мястото, където се извършва транзакцията, за международните карти се дефинират отделно местни лимити /при използване на картата в страната/ и международни лимити.

 • Трансакция

  Финансова операция с различен характер – вноска на парични средства в банков салон, теглене на парични средства от банкомат, трансфер на парични средства в страната или чужбина и т.н.

 • Трезор

  Хранилище, най-често в банка, за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности.

 • Усвояване

  Ползването на целия или част от разрешения размер на предоставен от Банката кредит.

 • Факторинг

  Сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение.

 • Фиксинг

  Определения от дадена централна банка курс за деня на валутата на съответната страна към други чуждестранни валути.

 • Фиксиран лихвен процент

  Договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на даден индекс или при други условия.

 • Хеджиране

  Способ за намаляване на риска чрез извършване на различни сделки така, че съществуващия риск по някоя предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат или сведен до възможен минимум.

 • Цесия

  Прехвърляне на вземане.

 • Чек

  Писмен документ, в който е отразено разпореждането на собственика на чека за изплащане на определено лице или на предявителя на чека на посочената върху него сума.