Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Сметка на синдик

Сметка на синдик

Интернешънъл Асет Банк АД открива особена сметка на синдик, предназначена за юридическо лице, което е обявено в несъстоятелност по решение на съответния съд. Целта на сметката е събиране на текущи задължения на дружеството, като редът за погасяването им се определя от съда, пред който е открито производството по несъстоятелността. Сумата по сметката не може да бъде използвана за разплащания за други цели извън посочените в договора и подлежи на разпореждане само при условията, залегнали в него. Титулярят има право да се разпорежда със средствата по особената сметка само чрез синдика – лично или чрез упълномощено от него лице, отново след изричното разрешение на съда по несъстоятелността.

Банката открива и поддържа сметки на синдик в лева и в евро.

 

  • Валута: BGN, EUR;
  • Минимален неснижаем остатък: 50 валутни единици;
  • Срочност: Безсрочна
Mоже да се интересувате от: