Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Моята Евросубсидия +

Моята Евросубсидия +

Кандидатствай

Продуктът Моята Евросубсидия + е предназначен за осигуряване на оборотни средства на земеделски стопани, животновъди, бенефициенти на субсидии от ЕС, с цел закупуване на семена, посадъчен материал, изкуствени торове, отглеждане на животни, плащане за агроекологични дейности, необлагодетелствани райони, биологично земеделие и др.


Предоставят се кредити по следните схеми:

 • Схема за единно плащане на площ (СЕПП);
 • Схема за преразпределително плащане (СПП);
 • Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП);
 • Схема за млади земеделски стопани (МЗС);
 • Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
 • Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
 • Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
 • Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) – говеда и биволи;
 • Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК);
 • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ);
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК);
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ);
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК); Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи);
 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство (СЗо);
 • Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
 • Специално плащане за култура – памук (Памук);
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“ (ПРСР 2014 – 2020 г.);
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“ (ПРСР 2014 – 2020 г.);
 • Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (ПРСР 2014 – 2020 г.);
 • Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1 и НР2) (ПРСР 2014 – 2020 г.);
 • Мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) (ПРСР 2007-2013г.).

 Кредитът се отпуска:

 • въз основа на бъдеща субсидия от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) на земеделски стопани по горепосочените схеми за подпомагане на площи, обвързана подкрепа и преходна национална помощ;
 • при поети ангажименти за многогодишно изпълнение, съгласно горепосочените мерки от Програмите за развитие на селските райони и получено плащане по съответната мярка за минимум една година.
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Дълъг срок;
 • Възможност за включване на агроекологични плащания;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства/получената субсидия;
 • Без комисиона за приемане на документи при ежегодното револвиране;
 • Ползване на гратисен период;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Валута: BGN;
 • Размер: до 90% на база предоставено Заявление за подпомагане или издадено Удостоверение от ДФ "Земеделие" за текущата стопанска година - при пъвоначално отпускане и до 100% при револвиране.
 • Срок на издължаване: до 60 месеца – с опция за ежегодно револвиране в рамките на този срок, но до края на програмния период (до последната Кампания 2020 г., респективно изплащане на субсидиите – през 2021 г.).
 • Начин на погасяване: При получаване на субсидията от ДФЗ или при реализация на произведената продукция – до приключване на изплащането на всички субсидии за съответната кампания от страна на ДФЗ, но не по-късно от 30 юни на следващата календарна година, освен ако не бъде предвидено друго съгласно Регламент на Европейската комисия.
 • Гратисен период: до получаване на субсидията по съответната схема/мярка;
 • Обезпечение: залог на бъдеща субсидия по схеми за директни плащания и плащания за агроекологични дейности, необлагодетелствани райони и др.;

Атрактивни лихвени нива съобразно искания размер на кредита.

 

 Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от:
 • Моята Земеделска земя

  Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - при най-добри условия.

 • Асет Техника

  Инвестиционен кредит с цел придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, в изпълнение на проекти по действащите европейски програми.

  Инвестиционен кредит с цел придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, в изпълнение на проекти по действащите европейски програми.

 • Асет Европроект

  Рамково споразумение за финансиране на проекти на бенефициенти на финансова помощ, на база сключени договори с Управляващите органи на програмите на Европейския съюз.