Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафтът по разплащателна сметка се предоставя за покриване на временен недостиг на собствени парични средства. Размерът на овърдрафта и конкретните условия по него се определят въз основа на бизнес план и реализираните средномесечни обороти през последната година.


Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, на клиенти на Банката, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. 

 • Улеснена процедура за финансиране на текущи нужди;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер: по договаряне, в зависимост от реализираните средномесечни обороти по разплащателните сметки за последната година;
 • Срок на издължаване: до 12 месеца, с опция за удължаване;
 • Начин на погасяване: текущо за сметка на всички постъпления по разплащателната сметка;
 • Обезпечение: 
  - активи на фирмата или трети задължени лица; 
  - залог върху бъдещо вземане – всички постъпления по сметката, по която е отпуснат
    овърдрафта. 

Годишен лихвен процент:

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне.


Такси и комисиони:

Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Mоже да се интересувате от: