Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Бизнес развитие

Асет Бизнес развитие

Асет Бизнес развитие е инвестиционен кредит, който има за цел придобиване и ремонт/довършителни дейности на офисни, административни и търговски площи, покупка на машини, оборудване и съоръжения, както и рефинансиране на кредити със същата цел, отпуснати от други банки.


Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, земеделски производители или ЕТ, с бизнес история не по-малко от 12 месеца.

 • Висок максимален размер;
 • Дълъг срок на изплащане, достигащ до 15 години;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Възможност за ползване на гратисен период до 12 месеца;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard на собствениците/управителите на фирмата, с преференциален лихвен процент от 12%;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR
 • Размер: до BGN 500 000 / EUR 250 000;
 • Срок на издължаване: до 180 месеца;
 • Гратисен период: до 12 месеца;
 • Начин на погасяване:
  - равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;
  - равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва.
 • Собствено участие на клиента: мин. 10%;
 • Обезпечение: ипотека на недвижимо имущество.
   Лева Евро 
Минимален лихвен процент  5,15%  4,85% 

Годишният лихвен процент по кредита се формира от РЛП за кредити в лева и 6м. EURIBOR за кредити в евро + надбавка.


Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от: