Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Бизнес динамика

Асет Бизнес динамика

Ново

Асет Бизнес динамика е кредитна линия, предназначена за оборотни средства, инвестиционни нужди, покритие по банкови гаранции и акредитиви. Продуктът съчетава гъвкави възможности за погасяване, заедно с дълъг срок и изгодни такси, комисиони и лихвени проценти. Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, земеделски производители или ЕТ, с бизнес история не по-малко от 24 месеца като завършен период и данъчна декларация за него.

 • Гъвкава схема за финансиране на оборотни и инвестиционни нужди, в комбинация с осигуряване на покритие по банкови гаранции и акредитиви, при необходимост;
 • Улеснена процедура;
 • Висок размер на кредитиране;
 • Нисък процент на самоучастие;
 • Ниски лихвени нива;
 • Гъвкави опции за погасяване;
 • Освободени от такси банкови гаранции и потвърдени акредитиви (при усвояване на част от лимита за банкови гаранции и акредитиви);
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги;
 • Безплатно издаване на Асет Револвираща кредитна карта с изключително изгоден лихвен процент.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер на кредита: BGN 500 000 / EUR 250 000;
 • Срок на издължаване: до 120 месеца;
 • Начин на погасяване: първите до 24 месеца без погасителен план, а за останалия срок ползване и погасяване при условията на намаляващ плафон и допустим дълг, но с минимум 4 погасителни вноски на година или съгласно погасителен план с анютетни/равни вноски по главницата.
 • Обезпечение: - ипотека върху недвижимо имущество, с приета от банката пазарна оценка, покриваща поне 125% от размера на искания кредит.

 

  Лева Евро
Минимален лихвен процент 4,00% 3,75%

 

Годишният лихвен процент по кредита се формира от РЛП за кредити в лева и  6м. Euribor за кредити в евро + надбавка.

 

Такси и комисиони:

Mоже да се интересувате от:
 • Асет Бизнес развитие

  Инвестиционен кредит, който има за цел придобиване и ремонт/довършителни дейности на офисни, административни и търговски площи, покупка на машини, оборудване и съоръжения, както и рефинансиране на кредити със същата цел.

 • Банкови гаранции

  Различни видове банкови гаранции, при най-добри условия и индивидуален подход.