Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Енергийна ефективност в МСП

Енергийна ефективност в МСП

Ново

В новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 отново е предвидено безвъзмездно финансиране на предприятията по схеми за енергийна ефективност. Подкрепа ще се предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в предприятията, включително за изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки.

 

Отварянето на първата процедура „Енергийна ефективност в МСП“ за новия Програмен период е предвидено за първото тримесечие на 2016 г. Целта на схемата е да допринесе за подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използването на енергия от ВЕИ. Заложеният бюджет по схемата за този прием е в размер на 50 млн. евро.

 

Начало на прием за кандидатстване: първо тримесечие на 2016 г.

Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 Схемата ще финансира:

 

  • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията;
  • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
  • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

 

Допустими разходи:

 

  • Инвестиционни разходи
  • Разходи за строително-монтажни работи
  • Разходи за услуги

Интензитетът на финансовата помощ по схемата ще бъде между 35% - 70% от проекта в зависимост от категорията предприятие.

 

Минималният и максималният размер на финансовата помощ за проект е от 50 000 лева до 1 500 000 лева.