Интернешънъл Асет Банк АД

Стандартен потребителски кредит без поръчител

Основни предимства:

 • Улеснена процедура;
 • Без изискване за поръчител;
 • Конкурентни лихви, такси и комисиони.

Кредитополучатели - Физически лица, в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи.

Цел

 • За текущи и други нужди;
 • Покупка на стоки за бита;
 • Покупка на автомобил;
 • Рефинансиране на съществуващ кредит;
 • Обзавеждане на жилище.

 Размер - От 400 до 5 000 лева или равностойността в евро.

Срок на издължаване - До 60 месеца.

Годишен Лихвен процент

Лева

Евро

18,00% (БПКфлпк + 7,50)

17,00% (БПКфлпк + 7,00)

Такси и комисиони

 • За предварително проучване на подадени документи – 30 лв.;
 • За обработка и управление – 2% върху договорения размер еднократна комисиона за първата година; за всяка следваща започната година до края на срока на кредита – 0.25% върху остатъчния дълг;
 • За месечна поддръжка на разплащателна сметка – 1 лев;
 • За предсрочно погасяване – Без такса.

Начин на погасяване - С равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница или равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва.

Обезпечение - Без обезпечение.
* Лихвеният процент по кредита е плаващ и се формира като сбор от Банков процент за кредитиране на физически лица по потребителски кредити (БПКфлпк) и надбавка. Актуалната стойност на БПКфлпк за кредити в лева е 10,50%, а тази на БПКфлпк за кредити в евро е 10,00%. Физически лица

ГПР пример - 20,51%, при кредит за 2 500 евро, за срок от 60 месеца, при описаните по-горе лихви, такси и комисиони. Месечна вноска: 62,13 евро, обща дължима сума 3 838,41 евро.