Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление

Уведомление

Във връзка с обявеното от Българска Народна Банка преустановяване, считано от 01.07.2018г., котирането на пазарния индекс SOFIBOR, отразено в приетите изменения в Закона за кредитните институции (обн. ДВ, бр. 51 от 19.06.2018г.), Ви уверяваме че лихвената политика на Банката няма да бъде променена спрямо клиентите, и преустановяване котирането на пазарния индекс SOFIBOR няма да се отрази негативно върху сключените с Банката договори за кредит на физически и юридически лица.

 

Съгласно взето от Банката решение, на основание приложимия към договорите за кредит План за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне, който е отразен в приложимите общи условия, кредитните отношения с клиентите по договорите за кредит в национална валута с променлив лихвен процент ще се развият в следните насоки:

 

  • Към 01.07.2018г., съгласно обявената в банковите салони и на Интернет страницата на Банката www.iabank.bg информация за стойностите на приложимите референтни лихвени проценти, последната стойност на приложимия към договорите за кредит с променлив лихвен процент в национална валута 3/6-месечен SOFIBOR се запазва до 30.09.2018г. поради наличието на котирана, съгласно ползваната от Банката методика за определяне и актуализация на приложимите референтни лихвени проценти, стойност.
  • От 01.10.2018г. лихвената база 3/6-месечен SOFIBOR се заменя с котирания от Европейския паричен институт към Европейската Банкова Асоциация 3-месечен, съответно 6-месечен EURIBOR, без да се извършва промяна от страна на Банката на договорната надбавка към договорите за кредит.Банката си запазва правото да промени така посочената лихвена база в случай на стартиране котирането на левов индекс от регистриран администратор съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011, отново без промяна на размера на договорната надбавка. Новият пазарен индекс ще се прилага от обявяване стойностите на левовия индекс за договорената месечна база при запазване условията за актуализация съгласно договорите и/или приложимите към тях общи условия. За така предвидената промяна Банката ще уведоми своите клиенти в банковите салони и на Интернет страницата си, като промените ще стават задължителни за клиентите с влизането им в сила, без да е необходимо подписване на анекси към договорите за кредит. В случай че клиент не приеме промяната, ще е длъжен в едномесечен срок от уведомлението, да информира Банката и да плати всички дължими суми по конкретния договор, по който е страна.
  • За договорите за кредит, които са при 1-месечен SOFIBOR, лихвената база се запазва до 31.07.2018г. поради наличието на котирана стойност до края на м. юли 2018г. От 01.08.2018г. лихвената база 1-месечен SOFIBOR се заменя с котирания от Европейския паричен институт към Европейската Банкова Асоциация 1-месечен EURIBOR, без да се извършва промяна от страна на Банката на договорната надбавка към договорите за кредит и при посочените по-горе условия.

 

Банката се съобразява и с нормативното изискване, при замяната на 1/3/6-месечения SOFIBOR лихвеният процент по договорите за кредит в национална валута да не бъде по-висок към датата на замяната с размера на вече договорения преди замяната лихвен процент.  

 

Банката е отразила нормативните изисквания и е актуализирала приложимите общи условия към договорите за кредит, в т.ч. Общи правила и условия за потребителско, жилищно и ипотечно кредитиране на физически лица, Общите правила и условия за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители и Общите правила и условия за кредитиране на лица, осъществяващи търговска дейност. Промените в общите условия са в сила, считано от 01.07.2018г. и можете да се запознаете подробно с тях в банковите салони и на Интернет страницата на Банката.

 

Гореизложените промени се отнасят и за договорите за кредит, които не са сключени при общи условия поради директното приложение на нормативното задължение за Банката за наличие и приложение към всички сключвани от Банката договори за кредит на План за определяне на действията, които ще се предприемат в случай на съществена промяна на използваните пазарни индекси или спиране на тяхното изготвяне.

 

Повече информация за промяната в лихвената база по договорите за кредит в национална валута с променлив лихвен процент можете да получите във всеки банков салон и по желание за изрично уреждане в договорите за кредит на изложените промени, можете да сключите с Банката изрични анекси към договорите си за кредит. В случай че не приемете промяната в лихвения процент по договора си за кредит, имате възможност в срок до 01.08.2018г. да уведомите Банката и да платите всички дължими на Банката суми по договора си за кредит.