Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Документи

Документи

БАНКОВИ СМЕТКИ В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД


Интернешънъл Асет Банк АД открива и обслужва всички видове банкови сметки, съгласно чл.6 от Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване на платежни инструменти.

За откриване на платежна (банкова) сметка е необходимо да се представят следните документи в зависимост дали клиентът е физическо или юридическо лице:

За физически лица (ФЛ):

 1. Документ за самоличност;
 2. Документ за пребиваване (за чуждестранни ФЛ);
 3. Пълномощно, в случай, че физическото лице се представлява от пълномощник (нотариално заверено);
 4. Документ за самоличност на пълномощника. 

За юридически лица (ЮЛ):

 1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
 2. Устав / Дружествен договор / Учредителен акт;
 3. Документ за самоличност на законния представител;
 4. Пълномощно, в случай, че ЮЛ се представлява не от законните си представители, а от упълномощено лице/а с нотариално заверено пълномощно (в което се индивидуализират лицата, които ще се разпореждат със сметката и предоставените им права);
 5. Документ за самоличност на пълномощника;
 6. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 7. Лицензия, разрешение и регистрация (при наличие на такава).

*За ЮЛ, вписани в търговския регистър към Агенция по вписванията, се подава единствено информация за ЕИК на дружеството.

**В зависимост от типа на клиента и ползвания продукт, банката си запазва правото да изисква и други документи.

В настоящия раздел на Интернет сайта и в банковите салони на Интернешънъл Асет Банк АД потенциалните и настоящи клиенти на банката могат да се запознаят с всички действащи Общи условия, приложими към договори за финансови услуги:

АРХИВ

 

Общи условия, приложими с клиенти на „Интернешънъл Асет Банк“ АД в качеството й на инвестиционен посредник (нови);

Общи условия за откриване, обслужване и закриване на платежни сметки в сила от 06.09.2018